Wieś

Wieś – kiedy jest o niej mowa?

Według podziału administracyjnego w naszym kraju, który obowiązuje począwszy od końca lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, możemy wyszczególnić województwa, regiony, a także miasta i wsie. Tym ostatnim poświęcimy nieco uwagi we fragmentach poniżej. Co to takiego klasyczna wioska? Jakie warunki dany obszar geograficzny musi spełniać, aby formalnie nazwać go jednostką osadniczą? Zajrzyj w dalsze fragmenty.

Zgodnie z definicją
Ogólnie rzecz biorąc, jako wiosnę rozumie się teren, który cechuje rozproszona zabudowa bądź zabudowa skupiona, a więc inaczej mówiąc zwarta. Wiąże się to tym samym z szeregiem funkcji rolniczych, turystycznych, w tym agroturystycznych oraz usługowych, jakie ewidentnie wiążą się z charakteryzowanym typem jednostki osadniczej. Musimy wspomnieć, że to co jest kluczowe jeśli chodzi o omawianą wieś, to fakt, iż w odróżnieniu od klasycznego miasta, tenże grunt nie dysponuje oficjalnie nadanymi prawami miejskimi. Nie ma także statusu miasta, patrząc na wymogi ku temu niezbędne wynikające z bieżącego aktu prawnego, a dokładniej rzecz biorąc artykułu 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W teorii
Etymologicznie rzecz ujmując, słowo „wieś” pochodzi od łacińskiego określenia rus, pagus. Jeżeli chodzi natomiast o klasyczne, formalne definicje określające wioskę tradycyjną, to ciężko jest wskazać jednoznacznie jedną, wybraną z nich. Wyróżnia się w tym zakresie między innymi teorie Jana Turowskiego, Józefa Szymańskiego, Jana Tkocza czy też Marii Kiełczewskiej-Zaleskiej.