Sołectwo

Sołectwo – kompendium wiedzy

Za sołectwo uznaje się pomocniczą jednostkę terytorialną, która występuje na terenie dzisiejszej Polski oraz wyróżnia się posiadaniem terenów wiejskich. Jest to powierzchnia, która ustalana jest granicami przez radę gminy. To również i ona podejmuje decyzję o tym, jakie będą zadania stojące przed sołectwem oraz jakiego typu działania ma realizować. Więcej na ten temat poniżej.

Opis podstawowy
Zgodnie z danymi statystycznymi z dnia 31 grudnia 2013 roku, w naszym kraju zanotowano ponad 40 tysięcy sołectw. Co ważne, w każdym przypadku współczesnego sołectwa jako organ uchwałodawczy uznaje się zebranie wiejskie, z kolei wykonawcze to sołtys. Praca sołtysa jest natomiast systematycznie wspierana przez organ zwany radą sołecką. To, kto stanie na czele charakteryzowanego tu sołectwa, a także kto będzie członkiem rady sołeckiej jest uzależnione przede wszystkim od mieszkańców określonej jednostki terytorialnej, bowiem to oni wybierają wyżej wymienionych reprezentantów swojego obszaru, robiąc to w głosowaniu bezpośrednim, właśnie podczas trwania zebrania wiejskiego. Głosowanie to odbywa się jako tajne.

Kto sprawuje kontrolę?
Na czele sołectwa stoi także organ w postaci zebrania wiejskiego, który jest kontrolną jednostką. To ona także jest organem stanowiącym. Pod pojęciem zebrania wiejskiego rozumie się zebranie – zgromadzenie ogółu osób zamieszkujących na terenie danego sołectwa. Warto również wspomnieć o tym, że to jak duże jest zaangażowanie w wiejskich zebraniach uzależnione jest zwłaszcza od tego, jakie jest nastawienie ludności do życia społecznego. Sołectwo bardzo często obejmuje w swych granicach tylko jeden obszar, powiedzmy całą osadę, czy też wieś lub przysiółek. Niekiedy może w jego skład wchodzić także parę miejscowości bądź część pojedynczej jednostki terytorialnej.