Narcos

Sołectwo

Sołectwo – kompendium wiedzy
http://www.djmike.com.pl/dj-na-impreze-firmowa-warszawa/
Za sołectwo uznaje się pomocniczą jednostkę terytorialną, która występuje na terenie dzisiejszej Polski oraz wyróżnia się posiadaniem terenów wiejskich. Jest to powierzchnia, która ustalana jest granicami przez radę gminy. To również i ona podejmuje decyzję o tym, jakie będą zadania stojące przed sołectwem oraz jakiego typu działania ma realizować. Więcej na ten temat poniżej.

Opis podstawowy
Zgodnie z danymi statystycznymi z dnia 31 grudnia 2013 roku, w naszym kraju zanotowano ponad 40 tysięcy sołectw. Co ważne, w każdym przypadku współczesnego sołectwa jako organ uchwałodawczy uznaje się zebranie wiejskie, z kolei wykonawcze to sołtys. Praca sołtysa jest natomiast systematycznie wspierana przez organ zwany radą sołecką. To, kto stanie na czele charakteryzowanego tu sołectwa, a także kto będzie członkiem rady sołeckiej jest uzależnione przede wszystkim od mieszkańców określonej jednostki terytorialnej, bowiem to oni wybierają wyżej wymienionych reprezentantów swojego obszaru, robiąc to w głosowaniu bezpośrednim, właśnie podczas trwania zebrania wiejskiego. Głosowanie to odbywa się jako tajne.
Pediatra Jacek Czelej
Kto sprawuje kontrolę?
Na czele sołectwa stoi także organ w postaci zebrania wiejskiego, który jest kontrolną jednostką. To ona także jest organem stanowiącym. Pod pojęciem zebrania wiejskiego rozumie się zebranie – zgromadzenie ogółu osób zamieszkujących na terenie danego sołectwa. Warto również wspomnieć o tym, że to jak duże jest zaangażowanie w wiejskich zebraniach uzależnione jest zwłaszcza od tego, jakie jest nastawienie ludności do życia społecznego. Sołectwo bardzo często obejmuje w swych granicach tylko jeden obszar, powiedzmy całą osadę, czy też wieś lub przysiółek. Niekiedy może w jego skład wchodzić także parę miejscowości bądź część pojedynczej jednostki terytorialnej.
zakład pogrzebowy warszawa